Responsible disclosure

Smile BV hecht veel belang aan de beveiliging van haar platformen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de platformen te vinden is. Wanneer je een zwakke plek in één van onze platformen ontdekt (de website www.smile.nl valt niet onder deze responsible disclosure), vernemen wij dit graag van jou, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaar jij je als melder akkoord met onderstaande afspraken over Responsible Disclosure en zal Smile BV jouw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Pro-actief bevindingen doorgeven

Geef jouw bevindingen via het contactformulier door of e-mail ze. Versleutel de bevindingen indien mogelijk om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperk je daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door jou geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat jouw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.

Wat we van jou verwachten

Laat jouw contactgegevens achter zodat we met jou in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter. Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid in.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:
 • Het zonder onze toestemming gebruik maken van pentesting
 • Het plaatsen van malware, noch op onze platformen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot platformen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet, dat wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed betaalbare hardware en software een wachtwoord te kraken waarmee het systeem ernstig kan worden gecompromitteerd.
 • Het gebruik maken van social engineering, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekortschieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat wil zeggen als het op overigens volkomen legale wijze (dus niet via chantage of iets dergelijks) in het algemeen te eenvoudig is om hen over te halen tot het verstrekken van dergelijke gegevens aan onbevoegden. Je dient daarbij alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van jou verwacht kan worden om de betreffende medewerkers zelf niet te schaden. Jouw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen Smile BV en niet op het schaden van individuele personen die bij Smile BV werkzaam zijn.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kun je normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing.
 • Het wijzigen of verwijderen van gegevens in systemen.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat je van ons mag verwachten

Indien je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen jou doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen jou aanspannen. Als blijkt dat je een bovenstaande voorwaarde toch hebt geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen jou te ondernemen.

Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.

In onderling overleg kunnen we, indien jij dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijf je anoniem. Wij sturen jou z.s.m. een eerste ontvangstbevestiging en vervolgmelding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.

Wij lossen het door jou gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om jou goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan strikt noodzakelijk te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.

Wij kunnen jou een beloning bieden als dank voor de hulp. De beloning is afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding:

 • De kwetsbaarheid is al bekend (zelf gevonden of door een ander gemeld) en er wordt aan gewerkt + het risico is laag: je ontvangt een ‘dankjewel’
 • De kwetsbaarheid is al bekend maar bewust niet opgelost vanwege andere belangen + het risico is laag: je ontvangt een ‘dankjewel’
 • De kwetsbaarheid is nog niet bekend + het risico is laag: er wordt € 35,- netto uitgekeerd na aanleveren factuur
 • De kwetsbaarheid is al bekend (zelf gevonden of door een ander gemeld) en er wordt aan gewerkt + het risico is matig: je ontvangt een ‘dankjewel’
 • De kwetsbaarheid is al bekend maar bewust niet opgelost vanwege andere belangen + het risico is matig: er wordt € 35,- netto uitgekeerd na aanleveren factuur
 • De kwetsbaarheid is nog niet bekend + het risico is matig: er wordt € 375,- netto uitgekeerd na aanleveren factuur
 • De kwetsbaarheid is al bekend (zelf gevonden of door een ander gemeld)en er wordt aan gewerkt + het risico is hoog: je ontvangt een ‘dankjewel’
 • De kwetsbaarheid is al bekend maar bewust niet opgelost vanwege andere belangen + het risico is hoog: er wordt € 375,- netto uitgekeerd na aanleveren factuur
 • De kwetsbaarheid is nog niet bekend + het risico is hoog: er wordt € 915,- netto uitgekeerd na aanleveren factuur.

Smile bepaalt zelf de classificatie, hierover kan niet verder worden onderhandeld.
Per persoon wordt in principe maar 1x een uitkering gedaan.

9 november 2021