Blog  

De 5 voordelen van een goede RI&E

HSE Kwaliteitsmanagement RI&E Risicomanagement Veiligheidsmanagement

Sinds 1994 zijn organisaties verplicht om met arbeidsveiligheid aan de slag te gaan. Dit is vastgelegd in Artikel 5 van de Arbowet. De werkgever dient middels een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vast te leggen welke risico’s het werk met zich meebrengt, zoals negatieve effecten van het werk op gezondheid en welzijn van de medewerkers. Ook moet er een plan van aanpak geschreven worden waarin de te nemen maatregelen staan om deze risico’s te voorkomen.

Iedere organisatie moet dus in kaart brengen wat de risico’s op arbeidsveiligheid zijn voor hun werkzaamheden, welke maatregelen ze nemen om deze risico’s te voorkomen en beiden moeten continu bijgesteld worden. Op ieder moment moeten de RI&E en Plan van Aanpak actueel zijn, zodat je weet welke maatregelen je reeds hebt genomen en welke je nog gaat of kunt nemen.

De RI&E is dus al ruim 27 jaar verplicht voor iedereen die personeel in dienst heeft of inhuurt en waarover je gezag voert. In de praktijk blijkt echter dat slechts 49% van de organisaties beschikt over een RI&E, en daarvan heeft zo’n 70% ook daadwerkelijk een Plan van Aanpak opgesteld. De sectoren die het vaakst beschikken over een RI&E zijn de zorg, landbouw en industrie. In sectoren zoals de horeca, vervoer en zakelijke dienstverlening beschikken veel organisaties nog niet over een RI&E. De Inspectie SZW is daarom gestart met een andere, digitale wijze van controleren om meer organisaties te kunnen toetsen.

Wat zijn de voordelen van een goede RI&E?

Een RI&E is zoals gezegd verplicht voor iedere werkgever met personeel in dienst. Maar dat is niet de enige reden waarom je als organisatie erover zou moeten beschikken. Een goede RI&E levert je, buiten de verplichting om, namelijk ook verschillende voordelen op! We nemen ze met je door.

Voordeel 1: Voorspelbaarheid

Een goede RI&E bied je een helder overzicht van de verschillende risico’s, de kans om het risico op te lopen en de impact die het mogelijk heeft op je organisatie. Omdat je weet welke gevolgen de risico’s kunnen hebben, kan je aan de slag met maatregelen om de negatieve gevolgen te beperken. Het inzicht in risico’s en opstellen van bijbehorende maatregelen biedt zo een hoge mate van voorspelbaarheid voor je organisatie.

Voordeel 2: Inzicht in kansen en bedreigingen

Eén van de belangrijke elementen uit de RI&E is het inzicht in welke risico’s zich voor kunnen doen. We benoemden eerder al dat risico’s zowel een positief als een negatief effect kunnen hebben op je bedrijfsvoering en bedrijfsdoelstellingen. Als het een positief gevolg heeft noemen we het een kans, bij een negatief gevolg een bedreiging. In de RI&E kun je beiden terugvinden én mogelijke verbeteringen benutten.

Voordeel 3: Doelstellingen en strategie realiseren

Omdat je weet welke risico’s zich kunnen voordoen en hoe groot de kans daarop is, kun je tijdig maatregelen nemen om deze risico’s te voorkomen of de negatieve effecten te beperken. Zo kun je op tijd acteren indien nodig. Je houdt continu grip op je doelstellingen en strategie, en hebt de grootst mogelijke kans deze te realiseren.

Voordeel 4: Meer risicobewuste medewerkers

Als je aan de slag gaat met de maatregelen om risico’s te beperken is het onvermijdelijk dat je de medewerkers hierin betrekt. Immers, zij lopen op de werkvloer het meeste risico en dienen daarom ook te weten hoe zij het beste kunnen handelen. Door ze te betrekken bij de risico’s en voorgestelde maatregelen zijn ze zich meer bewust van de mogelijke risico’s en hoe zij zelf deze kunnen voorkomen.

Voordeel 5: Minder arbeidsongevallen

Door medewerkers te betrekken worden zij zich bewuster van risico’s, zoals net gezegd. Dat heeft logischerwijs ook tot resultaat dat er minder arbeidsongevallen plaatsvinden. Juist omdat zij weten welke risico’s het werk met zich mee brengt en wat zij zelf kunnen doen om dit te voorkomen. Als zij degenen zijn die het meest risico lopen, zullen zij des te meer geneigd zijn zich aan de maatregelen uit de RI&E te houden. Het gaat immers om hun eigen gezondheid en veiligheid. Bewuste medewerkers voorkomen zo zélf arbeidsongevallen.

Health & Safety

Actief betrekken van de werkvloer vermindert risico’s

veiligheid_foto

Inhaken op de voordelen met de Suite voor Kwaliteit en Veiligheid

Met de Smile Suite voor Kwaliteit en Veiligheid haak je op een prachtige manier in op de bovengenoemde voordelen. Het biedt namelijk alles wat jouw organisatie nodig heeft om risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid aan te pakken. Zo kun je er de risico’s en de bijbehorende maatregelen in vastleggen. Houd je periodieke audits en RI&E’s, checks en self-assesments eenvoudig bij. En is het dé oplossing om klachten en aanvragen te registreren en af te handelen.

Je brengt dus in feite alles in kaart in één veiligheidsmanagementsysteem om te leren van de diverse signalen. Met concrete verbeterplannen als uitkomst, wordt daardoor de stap naar het structureel verbeteren van de veiligheid binnen de organisatie steeds gemakkelijker.

Met onze oplossing verwerk je dus alle verbeterpunten uit verschillende bronnen in één integrale aanpak. Dat maakt de oplossing bij uitstek geschikt om de veiligheid continu te verbeteren.

Onmisbaar voor sectoren waarin risicovol werk dagelijkse kost is

Voor sectoren waarin risicovol werk dagelijkse kost is, is deze oplossing onmisbaar. De eenvoudige manier van registeren, een taakgestuurde afhandeling en een realtime analyse maakt dat de RI&E niet meer als verplichting aanvoelt, maar als een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Medewerkers worden met de oplossing meer betrokken bij de workflow omtrent de audits, self-assessments en verbeterplannen.

Aan de slag met RI&E in jouw organisatie

We kunnen ons voorstellen dat de RI&E een onderwerp is waar je misschien niet dagelijks mee bezig bent. Toch blijkt uit deze uitleg wel wat de noodzaak is én wat de voordelen jouw organisatie opleveren.

Wil je hier meer over weten en aan de slag met het maken van een RI&E voor jouw organisatie? Onze collega’s van Kader advies kunnen je daarbij ondersteunen met advies en uitvoering. Heb je reeds een RI&E, maar wil je meer inzicht en overzicht creëren? Voor het sneller en eenvoudig vastleggen van risico’s en maatregelen biedt Smile een online RI&E oplossing voor veiligheidskundigen, risicomanagers en HSE-managers. Hiermee krijg je meer overzicht, inzicht en grip op risico’s uit de RI&E en bijbehorende maatregelen.

online RI&E software

Ontdek de software van Smile voor RI&E’s

cta_illu